1. Προσωπικά στοιχεία

Ημερομηνία γέννησης
Φύλο

2. Στοιχεία ασφάλισης

Ηλικία συνταξιοδότησης
Επιθυμητό ποσό συμπληρωματικής σύνταξης
Απόδοση αποταμίευσης %

 

Πληθωρισμός
Συχνότητα αποταμίευσης
Προσοχή! Η απόδοση αποταμίευσης και ο πληθωρισμός είναι μεταβαλλόμενα. Τα αποτελέσματα είναι εκτιμήσεις και όχι εγγυημένα ποσά και βασίζονται στα στοιχεία που εσείς συμπληρώνετε και αποτελούν υποθέσεις για το μέλλον.