1. Προσωπικά στοιχεία

Ημερομηνία γέννησης
Φύλο

2. Στοιχεία ασφάλισης

Σημερινό ετήσιο κόστος σπουδών
Διάρκεια σπουδών (έτη)
Έναρξη (έτη από σήμερα)
Απόδοση αποταμίευσης %

 

Πληθωρισμός
Συχνότητα αποταμίευσης
Προσοχή! Η απόδοση αποταμίευσης και ο πληθωρισμός είναι μεταβαλλόμενα. Τα αποτελέσματα είναι εκτιμήσεις και όχι εγγυημένα ποσά και βασίζονται στα στοιχεία που εσείς συμπληρώνετε και αποτελούν υποθέσεις για το μέλλον.